คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555)
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
 1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

 2. ลักษณะงาน
 ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานด้านการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยงานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานจัดการเรียนการสอน งานประมวลผลคะแนน งานจัดสอบประมวลวิชา วิทยานิพนธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานด้านงานทะเบียนนักศึกษาและอื่น ๆ

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 - ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro Micro soft soft Office Office Office ได้ดี อาทิเช่น Word Excel Word Excel Word Excel และ Powerpoint Powerpoint
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 - มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริหาร ขยัน อดทน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และนอกเวลาราชการได้

 ข. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 ตาแหน่งที่ 1 ประจาศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 ตาแหน่งที่ 2 ประจาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร
 กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU -GETGETGET , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS หรือ TOEIC TOEIC TOEIC TOEIC ซึ่งสอบมาแล้วภายใน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการที่งานบริหารและธุรการ สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-5104 และ 0-2696-5409 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 1. ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานบริหารและธุรการ สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121
 โดยต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 2. หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
 ขอให้ผู้สมัครนำเอกสำรประกอบกำรสมัครตัวจริงมำให้เจ้ำหน้ำที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย

 5. เกณฑ์การคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน
 2. สอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (เฉพาะตาแหน่งที่ 2)
 3. สอบสัมภาษณ์

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ณ สำนักงำนเลขำนุกำรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่ www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล และนางสาวสุชาดา สุจริต โทร. 0-2696-5104   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM