โรงพยาบาลสวนปรุง รับช่างโยธา,เภสัชกร,พยาบาล (บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสวนปรุง รับช่างโยธา,เภสัชกร,พยาบาล (บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2555)
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. นายช่างโยธา
 - วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2. เภสัชกร 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

 3. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้-5 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 2. วุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM