สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555)
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

 จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี
 -สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต
 -มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
 -มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
 -มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 -ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๙ ต.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 สนใจติดต่อ
 สถาบันภาษาไทยสิรินธร อาคารมหาจักรีสิรินธร โทร. ๐-๒๒๑๘-๙๔๘๐-๑ หรือ http://www.stc.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM