สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
 - วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทุกด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้
 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและต่างจังหวัดได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-28 กันยายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ)

 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานการฝึกอบรม การติดต่อสื่อสาร การบริการ การประสานงาน หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 - มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 4 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2669-3254-63 ต่อ 1026 หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: J._ani@hotmail.com หรือpanatee_coop@hotmail.com สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.clt.or.th

 หลักฐานในการรับสมัคร
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM