กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2555) : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2555)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสำรวจดินปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

 ด้วย กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธา
 ปฏิบัติการ นักสำรวจดินปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
 ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.
 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680 -
 12,850 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 1.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680 -
 12,850 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 1.3 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680 -
 12,850 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 1.4 ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680 -
 12,850 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏฎิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,300 –
 10,230 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กำหนด

 2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 2.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2.3 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2.4 ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
 สอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
 ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
 หน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
 ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถ
 สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว)
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
 สอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

 5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม
 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
 เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com
 เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
 (2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
 กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette
 เป็นต้น
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
 สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
 สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 5.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 5.1 (3)) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 เรียบร้อยแล้ว
 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
 (2) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จำนวน 30 บาท
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทั้งสิ้น
 5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ
 กำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

 6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 6.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
 แก้ไขไม่ได้
 6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
 อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
 เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
 6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
 ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ
 พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
 เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
 เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมา
 ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
 ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 และกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
 แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
 ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
 ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

 7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เ กี่ย ว กับ ก า ร ส อ บ แ ข่ง ขัน ใ น วัน ที่ 27 สิง ห า ค ม 2555 ท า ง เ ว็บ ไ ซ ต์ก ร ม พัฒ น า ที่ดิน
 http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์
 http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรม
 พัฒนาที่ดิน”

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน
 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งนั้นตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้าย
 ประกาศนี้
 8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจาก
 การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
 ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
 ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
 สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
 รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
 ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ณ ฝ่ายสรรหา
 และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทาง
 เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)”
 หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
 ราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” ในภายหลัง

 9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
 แว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้เป็นเกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 9.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
 (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของกับตำแหน่งที่สมัคร
 สอบแข่งขัน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน
 อย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญา
 บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
 ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
 มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
 การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับ
 สมัครมายื่นแทน
 9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 9.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน
 อย่างละ 1 ฉบับ (ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 9.5 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
 ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และ
 ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า
 หลักฐานและเอกสารตั้งแต่ข้อ 9.1 ถึง 9.5 ให้นำใส่ซองสีน้ำตาล ขนาด A4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึก
 พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบ และชื่อ – ชื่อสกุล ที่หน้าซอง
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรอง
 แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 มาตรา 36 ข (2) มายื่นด้วย
 อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
 สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
 ขาดคุณสมบัติในสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ
 ทั้งสิ้น

 10. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค
 ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
 ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
 บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
 ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 12. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
 ในอัตราที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด
 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้จะสามารถ
 นำไปใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย

 13. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
 พนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน


 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
 ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน
 และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
 ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ พร้อมทั้ง
 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงระบบบริหารทาง
 การเงิน การคลัง ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 (3) จัดทำ และจัดสรรงบประมาณแต่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรร
 งบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรร
 งบประมาณ
 (5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสาร
 สำคัญการรับ – จ่ายเงินเพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
 ระเบียบปฏิบัติของราชการ
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนมีความรู้ด้านการเงิน
 การบัญชีระหว่างประเทศเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
 วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
 ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดตาม
 นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานที่มุ่งสู่อาเซียน
 1.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 1.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกับร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1.2.4 ด้านการบริการ
 (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่
 ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
 สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือ
 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
 ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ฯ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน จะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
 (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
 (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
 (4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
 ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรืออักษรศาสตรบัณฑิต ในทางภาษาอังกฤษ
 ทางภาษาฝรั่งเศส หรือทางภูมิศาสตร์
 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 2.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
 เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและ
 เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
 หรือความมั่นคง
 (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ
 แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการ
 ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และ
 โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำ
 แผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 (4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบาย
 รัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
 การจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
 (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ
 รัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
 ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
 2.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.2.4 ด้านการบริการ
 (1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
 จัดทำแผนงานโครงการ
 (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
 นโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน จะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและ
 ประเมินผล
 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางของแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11
 (3) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555 – 2558) และ
 พัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 (4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
 (5) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 (6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พ.ศ.2546
 (7) พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน

 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 3. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
 ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
 วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรม
 ชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายใน
 ระยะเวลา 1 ปี
 3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 3.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณ
 ราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองาน
 อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง
 (2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
 โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 (3) ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
 (4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ
 ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
 (5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
 โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
 (6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความ
 ปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ
 ข้อกำหนด
 3.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3.2.4 ด้านการบริการ
 (1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
 งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ
 สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
 หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน จะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้ในการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาโครงการสร้างพื้นฐานทาง
 วิศวกรรมโยธา
 (2) ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน และอุทกวิทยา
 (3) ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดวางโครงการ
 (4) ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 4. ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
 4.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
 ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
 ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ หรือทางการจัดการทรัพยากรดิน
 4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 4.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสำรวจจำแนกดิน อ่านและแปลแผนที่
 ภาพถ่ายระยะไกลเพื่อให้สามารถกำหนดบริเวณจุดศึกษาดินและตำแหน่งที่จะทำการสำรวจดินได้อย่าง
 ถูกต้อง
 (2) สำรวจ ขุดเจาะดิน วินิจฉัยลักษณะ สมบัติดินและจำแนกดิน เพื่อให้
 ได้ข้อมูลดินและสภาพแวดล้อมดิน
 (3) จัดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะและสมบัติต่างๆ
 ของดิน
 (4) จัดทำแผนที่ดิน
 (5) รวบรวมข้อมูลการสำรวจจำแนกดินเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลดิน
 (6) ศึกษา วิจัยและค้นคว้าทางวิชาการเพื่อการสำรวจจำแนกดิน และการ
 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน
 4.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 4.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4.2.4 ด้านการบริการ
 ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ทางด้านลักษณะและสมบัติดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
 ภาครัฐและเอกชน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน จะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 (1) Soil Survey and Soil classification
 (2) Soil Fertility
 (3) Soil Conservation
 (4) Problem Soil and Soil Improvement
 (5) Soil Information System

 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
 5.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
 เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
 5.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 5.2.1 ด้านงานปฏิบัติการ
 (1) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
 นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 (2) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วย
 รวบรวมข้อมูล เพื่อให้นักวิชาการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 5.2.2 ด้านงานบริการ
 ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานที่
 รับผิดชอบ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน จะทดสอบตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 5.2 โดยวิธีการสอบข้อเขียน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM