โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับเจ้าหน้าที่ประจำ 15 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2555) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับเจ้าหน้าที่ประจำ 15 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2555)
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์


 ด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 8 อัตรา
 2. นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนมะเร็ง จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิทยาศาสตร์ หน่วยคลังเนื้อเยื่อ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 6. พยาบาล ICU / OR / รังสีวินิจฉัย จำนวนหลายอัตรา
 7. Programmer จำนวน 3 อัตรา
 8. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) หน่วยเคมีบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) หน่วยห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) หน่วยผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 14. พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
 15. ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา

 โดยมีรายละเอียดย่อย ดังนี้

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
 กระทำผิดวินัย


  ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร

 ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 8 อัตรา

 1. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 2. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
 3. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
 4. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 5. สาขาศัลยศาสตร์ตับและท่อน้ำดี จำนวน 1 อัตรา
 6. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 7. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 


 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา / รังสีวิทยาวินิจฉัย / อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ / สาขาอายุรศาสตร์ ทางเดินอาหาร / มะเร็งนรีเวชวิทยา / อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ
 3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
 3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
 5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
 6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. จบวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง

 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. จำลองการรักษา
 - จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
 - ทำการจำลองการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยใช้เครื่อง CT – Simulation เครื่อง Simulation และเครื่อง CT – PET Scan
 2. การฉายรังสี
 - จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับที่จำลองการรักษา
 - ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ฉายรังสีผู้ป่วย โดยการใช้เอ็กซเรย์ธรรมดา (kV image) หรือตัด CBCT ที่เครื่องฉายก่อนเริ่มฉายผู้ป่วย
 3. ควบคุมการทำงานของเครื่อง CT – Simulation , Simulation เครื่องเร่งอนุภาค (Linac) เครื่องเอ็กซเรย์ C – arm และเครื่องใส่แร่ (High Dose Rate)
 4. ควบคุมการทำงานของเครื่องแสดงคลื่นการหายใจของผู้ป่วยที่ห้อง CT – Simulation และห้องฉายรังสี Linear accelerator เพื่อฉายรังสีด้วยเทคนิค Gating และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสี Linear accelerator ร่วมกับนักฟิสิกส์ก่อนการฉายรังสี
 5. จัดท่าผู้ป่วยเพื่อฉายรังสีในแต่ละวันให้เหมาะสม
 6. ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านรังสีการแพทย์

 

 


 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนมะเร็ง จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ สาขาสาธารณสุขด้านการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 5. มีความรู้ด้านเวชระเบียนและสถิติเป็นอย่างดี
 6. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการลงเวชระเบียนในโรงพยาบาลและสถิติ โดยเฉพาะด้านการจัดการงานเวชระเบียนและสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเก่าและใหม่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลงในระบบ Tumor Registry
 2. ติดตามข้อมูลการรักษาผู้ป่วยและผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้สมบูรณ์ โดยสืบค้น รวบรวม ข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วย
 3. นำส่งใบกรอกข้อมูลให้แพทย์เจ้าของไข้ approve ก่อน ติดตามผลและนำข้อมูลมาบันทึกลงโปรแกรม Tumor Registry
 4. Update ข้อมูล Follow up ของผู้ป่วยในแต่ละวัน ทุกรายในฐานข้อมูล Tumor Registry ทุก 1 ปี

 

 

 

 

 

 


 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. เพศชาย / หญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ
 3. มีความรู้ด้านเวชระเบียนและเวชสถิติเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียนและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะด้านการจัดการงานเวชระเบียนและสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ระบบการเรียกเก็บเงิน UC ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 2. วิเคราะห์และจัดระบบงานเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ
 3. บริหารงานเวชระเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานเวชระเบียน
 4. จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
 5. บริหารทรัพยากร(4M)ในงานเวชระเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาผู้ป่วย
 7. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เวชสถิติของโรงพยาบาล
 8. จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
 9. แปลผลการวินิจฉัยให้เป็นรหัสโรค รหัสการผ่าตัด (Code)ตามมาตรฐานบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO)เช่น ICD-10 ,ICD-9-CM,ICD-DA,ICD-O, Snowed Code ติดตามและตรวจสอบรหัส ICD ที่ให้ไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกย้อนหลังในระบบOPD HIS 100 ราย/วัน
 10. วิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มวินิจฉัยโรค(DRG)เพื่อประกอบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 11. นิเทศการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้ด้านเวชระเบียนที่ถูกต้อง
 12. พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)ให้คุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
 13. จัดทำสถิติของโรงพยาบาลในด้านการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆเช่น สถิติโรค อัตราการตาย อัตราการครองเตียง ฯลฯ
 14. ออกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานเวชระเบียน
 15. จัดทำระบบ website และนำเสนอข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 16. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
 17. ประชุมร่วมกับหน่วยรหัสโรค เพื่อรับฟังนโยบาย ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU / OR / รังสีวินิจฉัย หลายอัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 3. หากมีประสบการณ์โดยตรงในสาขา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ปฏิบัติงานในหน่วย ICU / OR / รังสีวินิจฉัย

 ตำแหน่ง PROGRAMMER จำนวน 3 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Based and Web Based Programming เช่น Visual Basic, Visual C#, VB.NET, MS Access, MySQL เป็นต้น
 4. สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้
 5. สามารถพัฒนา ดูแล แก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้ทำงานได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
 7. มีความขยันและอดทนในการทำงาน และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 2. ประสานงานกับผู้ใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
 3. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งระบบต่างๆ ที่จะพัฒนาขึ้น
 4. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับบุคลากร รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้

 ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) หรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 3. นำความรู้ด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น ไปปฏิบัติงานช่วยเภสัชกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า บ่าย และดึก) ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 8. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1.การบริหารคลังยา ได้แก่
 1.1 การออกใบสั่งซื้อ และการดำเนินการด้านเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง
 1.2 การรับยาและเวชภัณฑ์เข้าคลัง การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
 1.3 การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และคุณสมบัติของยาเพื่อป้องกันปัญหายาเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ
 1.4 ตรวจสอบและรายงานอายุของยา
 2.การจัดยา ได้แก่
 2.1 จัดยาตามฉลากได้อย่างถูกต้อง
 2.2 ส่งมอบยาที่ตรวจสอบแล้วทาง dumb waiter
 2.3 จัดยา daily dose ใส่รถยา
 2.4 ทำการออกยา daily dose จากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในวันรุ่งขึ้น
 2.5 สามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถส่งต่อปัญหา
 ให้เภสัชกรดำเนินการต่อได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้เอง
 2.6 ตรวจสอบไม่ให้มีการปะปนของยาในภาชนะบรรจุ
 2.7 การแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า
 3. การเตรียมยาเคมีบำบัด
 3.1 การผสมยาเคมีบำบัด ภายใต้ความเห็นชอบ หรือความควบคุมของเภสัชกร
 3.2 การจัดเตรียมยาเคมีบำบัด ฉลาก และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมสำหรับเข้าห้องผสมยา
 3.3 การนำส่งยาเคมีบำบัด ถึงมือพยาบาลผู้รับผิดชอบในการบริหารยาผู้ป่วย
 3.4 ดูแลรักษาความสะอาดของห้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

 

 

 

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ หน่วย OPD (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
 7. มีความรับรู้ไวและไวต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า
 8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 9. มีจิตสำนึก รักในงานบริการ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี

 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. รับหรือส่งเอกสารภายนอกและภายในหน่วยงาน ลงทะเบียนรับและส่งหนังสือของหน่วยงาน
 2. รวบรวมสถิติผลงานของหน่วยงาน
 3. ส่งผ้าและรับผ้าที่ใช้ภายในหน่วยงาน
 4. ส่ง specimen ต่างๆ
 5. ส่งและรับคืน Film ที่นำไป scan ที่หน่วยรังสีวินิจฉัย
 6. ส่งและคืนแฟ้มที่หน่วยเวชระเบียนประจำวัน
 7. รับและตรวจจำนวนของที่เบิกใช้ในหน่วยงาน
 8. ตรวจสอบอุปกรณ์งานสำนักงานและงานบ้านทุกสัปดาห์
 9. แจ้งและส่งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงาน

 

 

 


 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ หน่วยเคมีบำบัด (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
 5. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามตารางการทำงานได้
 6. มีความอดทน มีจิตสำนึก รักในงานบริการ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 8. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี


 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. งานเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยรายเก่า – ใหม่ เช่น การเปิด VN การคิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 2. การติดตามและตรวจสอบแฟ้มผู้ป่วยในแต่ละวัน
 3. งานเวชภัณฑ์ งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับ – ส่งเครื่องมือต่างๆ
 4. งานเอกสาร ตลอดจนการรับ – ส่งเอกสารต่างๆ
 5. งานทางด้านสถิติต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ หน่วยห้องผ่าตัด (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 7. มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่
 8. สามารถอุทิศตน เสียสละเวลาให้แก่หน่วยงานได้
 9. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เป็นต้น

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปภายในหน่วยงานห้องผ่าตัด
 2. ตรวจและรับเอกสารผู้ป่วย เช่น แฟ้มเวชระเบียน
 3. เบิกพัสดุจำเป็นภายในแผนก
 4. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลในกรอบที่สามารถทำได้ หรือส่งสายต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
 5. โทรศัพท์ยืนยันผู้ป่วยที่มีนัดส่องกล้อง
 6. ดูแลเรื่องอาหารแก่แพทย์ – เจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการห้องผ่าตัด
 7. สามารถทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับได้

 

 

 

 


 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (ประเภทสัญญาจ้าง)
 หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะติดต่อสื่อสาร
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้
 5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับพอใช้
 6. หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ตรวจเช็คและจัดส่งผ้าสะอาดให้หน่วยงานที่ขอเบิกผ้าพร้อมจัดส่งไปยังแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
 2. รับผ้าสะอาดจากบริษัทซักผ้าพร้อมตรวจเช็คและชั่งน้ำหนักให้ครบถ้วน
 3. สรุปยอดผ้าที่รับเข้าและส่งออกจากหน่วยจ่ายกลาง
 4. เช็ค stock ผ้าทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานประจำทุกเดือน
 5. ส่งผ้าชำรุด ผ้าเปื้อนไปแก้ไขซ่อมแซม
 6. ดูแลความเรียบร้อย ทำความสะอาดประจำหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 7. ดูแลผ้าสะอาดสำหรับใช้บรรจุหีบห่อ set เครื่องมือ / เครื่องมือปลีกเพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
 8. ดูแลเอกสารและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน

 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 3. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ล้างและเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ดูแลความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือของหน่วยงาน รับ – ส่งเอกสาร และเตรียมสิ่งส่งตรวจ
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ หน่วยคลังเนื้อเยื่อ จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีพื้นฐานความรู้ และคำศัพท์ทางการแพทย์
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง Tumor cell line
 2. พัฒนางานวิจัยระดับโมเลกุลที่ใช้ Tumor cell line
 3. เตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อจัดเก็บรักษาในคลังเนื้อเยื่อ
 4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของตัวอย่างเนื้อเยื่อ
 5. ติดต่อ สั่งซื้อ และสอบราคาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
 6. ทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 7. ทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานประจำเดือน

 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ หน่วยคลังเนื้อเยื่อ ปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2555

 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 ตำแหน่ง Part – Time ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน


  อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ

  เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
 1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
 สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
 2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
 3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
 เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

  การสมัคร
 วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
 วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า
 เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com

 


  ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
 ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 เวลา 08:30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ – 29 สิงหาคม 2555
 สมัครทางไปรษณีย์
 โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศ – 29 สิงหาคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

 สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
  สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
 - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 - ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.cccthai.org
  สถานที่สอบสัมภาษณ์
 - แจ้งให้ทราบในภายหลัง
  สอบถามรายละเอียด
 โทรศัพท์ 0-2576-6661 – 4
 โทรสาร 0-2576-6111   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM