สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (7-28 สิงหาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (7-28 สิงหาคม 2555)
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน

 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

 อัตราเงินเดือน : 15,300 -16,830 บาท

 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

 รายละเอียดวุฒิ :
 1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - สาขาวิชาบัญชี
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางการจัดการโลจิสติกส์
 - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ
 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
 ของ ก.พ.

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูงในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การกำหนดสิทธิและประโยชน์ต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 (3) ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้รับ
 การส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 (4) ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่
 และชักจูงให้มีการลงทุน
 (5) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคำนวณหาแนวโน้มการเพิ่มลด
 ของการส่งเสริมการลงทุน
 (6) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
 การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน
 และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีในการลงทุน
 (2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนเพื่อช่วยในการเพิ่มจำนวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
 (1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (30 คะแนน)
 (2) ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (40 คะแนน)
 (3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM