โรงพยาบาลพังงา รับพนักงานขับรถยนต์ (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลพังงา รับพนักงานขับรถยนต์ (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555)
ประกาศโรงพยาบาลพังงา
 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลพังงา
 ------------------------------

 ด้วยโรงพยาบาลพังงา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
 งบประมาณ ของโรงพยาบาลพังงา ดังต่อไปนี

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,738 บาท

 2. คุณสมบัติ
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
 ความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
 นี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
 แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
 รัฐ

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. เพศชาย
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
 4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง
 เล็กๆน้อยๆในการใช้รถดังกล่าว
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 4. การรับสมัคร
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 โรงพยาบาลพังงา ตั้งแต่ 10 - 20 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) แต่ง
 กายด้วยชุดสุภาพ (ชาย สวมกางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงยีนต์ สวมรองเท้าหุ้มสัน สวมเสื้อเชิ้ต)
 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้ง
 เดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 (2) ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับ4 (เดิม) ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
 จำนวน 1 ฉบับ
 (3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (4) บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (5) หลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ และระเบียน
 การศึกษาฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (6) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 (7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครนี้จะ
 ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
 โรงพยาบาลพังงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
 คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ป้ายประกาศหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ
 ชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา

 7. วิธีการคัดเลือก
 โดยวิธีการ สอบปฏิบัติหรือสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 8. การจ้าง
 8.1 ทางโรงพยาบาลพังงา จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
 เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยจะจ้างตามปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.ของปีถัดไป)
 8.2 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จะต้องมีเครื่องแบบเครื่องแต่งกายตาม
 ระเบียบที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและจะต้องจัดหาเอง
 8.3 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
 ราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM