คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)
รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 รหัสตำแหน่ง C12/46 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 ปฏิบัติงานที่ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 11,550.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,450.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 ควบคุมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน ห้องบรรยาย ถ่ายภาพนิ่งห้องปฏิบัติการ บันทึกและตัดต่อวีดีทัศน์ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางด้านโสตทัศนศึกษา บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ / วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ / ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตรบัณฑิต
 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถถ่ายภาพนิ่งได้เป็นอย่างดี
 หากมีประสบการณ์ด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม และจริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป และเจตคติต่อการทำงาน
 2. สอบปฏิบัติ ด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์
 3. สอบสัมภาษณ์

 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
 สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
 สอบปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
 สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM