สทช. 7 (อุบลราชธานี) รับธุรการ, ช่างโยธา ( 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2555 ) : SIAMHRM.COM

สทช. 7 (อุบลราชธานี) รับธุรการ, ช่างโยธา ( 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2555 )
  กรมทางหลวงชบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ( พร. )


 1.ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง (สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ)
 อัตราค่าตอบแทน 11,160 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือทางสาขาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้


 2. ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
 กลุ่มงาน เทคนิค
 อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง (สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ)
 ค่าตอบแทน 11,160 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางสาขาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้


 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2555

 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร จะต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนายการสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ในวัน และเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM