มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2555) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2555)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 ------------------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำ เนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน
 ๑๐,๔๓๐ บาท ค่าครองชีพ ๖๓๐ บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
 สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัคร
 คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 ๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
 ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙
 กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ)

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 ๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
 และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
 ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 ๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๖
 กรกฎาคม ๒๕๕๕ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th

 ๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้
 ๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๒ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๓ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๗. ประกาศผลการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ๘. วันรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ๙. วันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕


 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 ------------------------------

 ตำแหน่ง อัตราที่รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 นักวิชาการศึกษา

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
 - สามารถพิมพ์ดีดและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM