สำนักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬา ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) : SIAMHRM.COM

สำนักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬา ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
สำนักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6

 

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 -ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า C หรือแสดงผลคะแนนผ่านการทดสอบ ที่ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษา
 - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 - มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้
 - มีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในงานได้
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน พูด ในระดับพอใช้
 - สามารถใช้ภาษาไทยในการอ่าน เขียน พูด ในระดับดี
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี ได้แก่โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมประเภท ERP โปรแกรมอื่นที่เป็นประโยชน์ในงาน และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
 - มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 -ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่จุฬาฯสระบุรี

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๖ มิ.ย. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 สำนักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ชั้น ๗ อาคารจามจุรี ๕ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๑   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM