คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม)
 ประกาศรับสมัครงาน
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ตำแหน่ง :
 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม)

 หน่วยงาน :
 ฝ่ายทันตกรรม

 รายละเอียด :
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตร
 ทันตาภิบาลหลักสูตร 2 ปี
 - สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อใดๆ
 - เป็นผู้มีความประพฤติดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 -มีความต้องการและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย
 -มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง


 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 -ดูแลแนะนำในการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับยาบำบัดและฉายแสงโดยการ ให้ทันตสุขศึกษาพร้อมทั้งแนะนำการทำความสะอาดในช่องปากของผู้ป่วยที่คลินิกทันตกรรมรวมทั้งบน หาหอผู้ป่วย
 - ดูแลและแนะนำสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และผู้ป่วยเบาหวานโดยให้การบริการทางด้านการ
 ขูดหินปูนและอุดฟัน
 - ให้การบริการผู้ป่วยที่คลินิกเด็กดีโดยการตรวจ ให้ทันตสุขศึกษา พร้อมทั้งทาฟลูออไรด์
 -ให้บริการแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทำงานเกี่ยวกับ
 สุขภาพช่องปาก
 -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 กำหนดการคัดเลือก
 -ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น อาคารบริหารฯ
 -ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์


 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 -อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท
 -เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาล
 สงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 - มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ หรือทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารตัวจริง
 มาในวันที่สมัคร)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM