สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2555
 -----------------------

 การสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555
 สมัครสอบได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้

 ขั้นตอน

 - สมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555

 - ชำระเงินและเลือกศูนย์สอบตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ให้เข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อย่อย
 "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ"

เว็บไซต์ : http://job3.ocsc.go.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM