สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) เลขประจำตำแหน่ง 7-3620

 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) เลขประจำตำแหน่ง 7-3620
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 2. อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 3. วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บริหารงานวัฒนธรรมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนด

 4. ข้อกำหนดภาระงาน
 4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาไทยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ
 4.2 เผยแพร่และให้บริการความรู้เชิงวิชาการด้านภูมิปัญญาไทย
 4.3 จัดทำเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อเผยแพร่แก่องค์กรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 4.4 ปฏิบัติงานด้านงานผลิต ประสานงานและพัฒนางานวิจัยทางด้านภูมิปัญญาไทย
 4.5 จัดโครงการบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
 4.6 จัดทำสื่อเผยแพร่แนะนำในรูปแบบต่างๆ
 4.7 สำรวจ รวบรวม ดูแลรักษาวัตถุภูมิปัญญาไทยภายในพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 4.8 ประสานงานกับเครือข่ายด้านภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 4.9 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 4.10 ประสานงานการขอใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 4.11 จัดทำฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 4.12 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5.1 มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
 5.2 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
 5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Access หรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลได้
 5.5 มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาสื่อประเภทคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
 5.6 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
 5.7 มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

 6. คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

 7. วิธีการคัดเลือก
 7.1 สอบข้อเขียน
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 7.2 สอบสัมภาษณ์

 8. กำหนดรับสมัคร
 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2261 2096 หรือ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5625 และ 5651   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM