ส.ป.ก. รับนักพัฒนาทรัพยากรชุมชน : SIAMHRM.COM

ส.ป.ก. รับนักพัฒนาทรัพยากรชุมชน
ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรชุมชน ประจำสำนักวิชาการและแผนงาน

 อัตราว่าง 1 อัตรา

 ค่าตอบแทน 27,130 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรชุมชน หรือกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชนไม่น้อยกว่า 15 ปี
 3. มีผลงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน และมีสาระเชื่อมโยงกับประเด็นพัธกรณีสากลต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 17 เมษายน 2555 ในวันทำการ ณ กลุ่มบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สปก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM