คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ รับนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ รับนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555)
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (9) 7-2697
 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ด้านการเงิน
 - ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินทุกหมวดรายจ่าย
 - บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
 - จัดทำใบเบิกเงินรองจ่าย
 - จัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
 2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ในระบบฐานข้อมูลการเงิน
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.00-16.00 น.) สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 037-395-085-7 ต่อ 60224

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM