รพ.ลำปาง รับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555) : SIAMHRM.COM

รพ.ลำปาง รับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555)
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ------------------

 ด้วยโรงพยาบาลลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
 ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ Sonographer ที่สามารถ
 ทำการตรวจ Echocardiogram จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,440 บาท
 1.1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 1.2 ต้องผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่ Sonographer มาอย่างน้อย 1 ปี และ หรือ
 ผ่านการตรวจ Transthoracic Echocardiogram มาอย่างน้อย 200 ราย โดยต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน
 ประกอบการสมัคร
 1.3 ต้องมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support)
 1.4 ต้องมีความรู้และทักษะในการเตรียมและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสามารถแปล
 ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 - ปฏิบัติงานในหน้าที่ Sonographer ทำการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 ผ่านทางทรวงอก (Transthoracic Echocardiography) ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของแพทย์ด้าน
 โรคหัวใจ
 - ปฏิบัติงานช่วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยงานในการตรวจหัวใจด้วยคลื่น
 เสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal echocardiography) และหลังกระตุ้นด้วย
 ยา (Dobutamine stess echocardiography) การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน
 (Exercise stess test) และการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว 24/28 ชั่วโมง (Holter)
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
 ประคับประคองการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตของผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
 - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
 2.1 เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และ ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิด
 รับสมัคร
 2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel และ Powerpoint
 ได้ในระดับดี
 2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจดี มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 2.5 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
 ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์

 3. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2
 โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
 ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต้นฉบับและสำเนาดังต่อไปนี้ (หากไม่สามารถนำ
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 แทน)
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ
 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป
 4.2 ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 และใบสำคัญทางการทหาร (สด.9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ ให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล
 ลำปางเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไปรับคูปองที่เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อน เพื่อนำไปติดต่อทำบัตรที่ห้องทะเบียน
 เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้นำไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
 4.4 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมใบ
 ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งผู้มีอำนาจได้อนุมัติ
 แล้วภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ 12 เมษายน 2555 พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ
 1 ฉบับ และ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก
 โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน
 เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ บอร์ด
 ประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลลำปาง

 6. หลักสูตร และ วิธีการสอบคัดเลือก
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ความสามารถ
 เฉพาะตำแหน่ง คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

 8. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือก
 ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
 คัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 9. การเรียกจ้าง
 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
 คัดเลือกได้
 ……………………..

 ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณหทัยชนก พู่ทองคำ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ลำปาง
 โทร. 054-237400 ต่อ 1228   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM