กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (บัดนี้ - 6 มีนาคม 2555) : SIAMHRM.COM

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (บัดนี้ - 6 มีนาคม 2555)
 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

 อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง

 ค่าตอบแทน 10,010 บาท

 ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM