สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม : SIAMHRM.COM

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555

 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
 ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์”
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ (เปิดรับสมัครวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)
 กรุณาตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน,คำนำหน้าชื่อ,ชื่อ, และชื่อสกุล แล้วคลิกที่ "ยื่นใบสมัครออนไลน์"
 2.1 ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม "แก้ไข" จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
 2.2 ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม "ยืนยัน"
 2.3 ในกรณีมีปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร 02 1417310
 ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” จะปรากฏ ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"

 ผู้สมัครสอบโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ว่าตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่
 กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้

 ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานทางไปรษณีย์ดังนี้
 3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 3.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
 และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือ สภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 3.5 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาสัญญาจ้าง(ถ้ามี)
 3.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ– ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรอง สำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงชื่อกำกับในหลักฐานทุกฉบับ

 สถานที่จัดส่ง
 1.กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง(กทม.)ให้ส่งเอกสารมาที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร รัฐประศาสภักดี
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 1417310
 2.กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด) ให้ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานสถิติจังหวัดที่ผู้สมัครเลือกปฏิบัติงาน "คลิกที่นี่"

 โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555(จะถือวันที่ไปรษณีย์ลงนามประทับตรา)

 *****ผู้สมัครจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์***

 ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ "ตรวจสอบรายชื่อ"
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนในช่องที่กำหนด แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" จะปรากฏบัตรประจำตัวสอบ(ฉบับร่าง)
 ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" จะปรากฏบัตรประจำตัวสอบ(ฉบับจริง) ให้พิมพ์หน้านี้แล้วตัดขอบตามที่กำหนด

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1-2 มีนาคม 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM