รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล : SIAMHRM.COM

รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
ด้วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้ คือ.-

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๘๕๒ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๗๕๐ บาท (จำนวนมาก มีหอพักให้ฟรี)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑.๑ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 ๑.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
 ๑.๓ โดยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และเดินทางสะดวก
 ๑.๔ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๑.๕ ถ้าได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเงินค้ำประกันการเข้าทำงาน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฎิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหารน้ำและยาให้แก่คนไข้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วน้ำ ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เสื้อของคนไข้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนา ใบ ร.บ.,ใบสุทธิ และใบประกาศนียบัตร พร้อมตัวจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. ใบรับรองแพทย์

 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM