กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555) : SIAMHRM.COM

กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555)
 ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการข้าว

 ด้วยศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว ประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรักษาควาามปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และด้านธุรการและจัดการงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 9,500 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

 2. ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 8,750 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

 3. ด้านธุรการและการจัดการงานทั่วไป
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 8,000 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านพาณิชการที่เกี่ยวข้อง


 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว ชั้น 1 (ห้อง 122) ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM