มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับครูประจำชั้น ระดับอนุบาล (บัดนี้ - 18 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับครูประจำชั้น ระดับอนุบาล (บัดนี้ - 18 มกราคม 2555)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 

 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

 ตำแหน่งครูประจำชั้น ระดับอนุบาล จำนวน ๒ อัตรา

 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐.-/๙,๑๔๐.- บาท

 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ.๒๕๓๗ ดังนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.

 (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

 (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 

 ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตร ๔ ปี และสาขาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตร ๕ ปี

 (๒) เพศหญิง

 (๓) สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

 (๔) มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ

 (๕) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๒ ชั้น ชั้น ๕ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก

 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

 ๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันการศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก

 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

 ๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 จำนวน ๑ รูป

 ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

 ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

 ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

 ๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ

 ๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

 ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

 ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

 เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 ๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)

 โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

 

 ๘. การประกาศผลการคัดเลือก

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตรวจสอบรายชื่อที่ www.chandra.ac.th

 

 ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก
 ๑๐. การรายงานตัว

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 ๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM