สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555)
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นิติกร P7


 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและเนติบัณฑิตไทย หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย
 - สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต หรือเคยศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบ CU-TEP (หากได้รับผลคะแนนสอบตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่าที่กำหนด)
 - มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การดำเนินการด้านวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ กฎหมายแพ่ง (นิติกรรมสัญญา หนี้ บังคับคดี) กฎหมายอาญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๐ ม.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๐, ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๑

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM