มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54)
ประกาศรับสมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 จำนวน 3 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-office
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. จัดทำทะเบียนที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุอาคารสถานที่
 3. ดำเนินการจัดซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 4. จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปี
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานตามที่ไ้ด้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office
 - มีประสบการณ์ในงานทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. จัดทำระบบเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและประวัตินักศึกษา
 2. ประมวลผลข้อมูลด้านการวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการศึกษา
 3. จัดทำหนังสือรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 4. ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารทางการศึกษา
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีความรุ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office
 - มีประสบการณ์ในงานสารบรรณอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 3. จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 เปิดรับสมัครงานราชการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 255   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM