สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554) : SIAMHRM.COM

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554)
  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

 1. บุคคลภายนอก

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หาก

 มีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 2. พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ สำหรับพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

 - ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งหัวหน้างาน คืออัตรา 15,890 บาท

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (เฉพาะบุคคลภายนอก)

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

 - ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร และแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.43) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)

 - ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร

 - ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองบุคคลเข้าทำงานด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า หรือพนักงานองค์การของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดีด้วย

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM