สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับพนักงานอิสระ พิสูจน์อักษร (บัดนี้ - 2 ธ.ค.54) : SIAMHRM.COM

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับพนักงานอิสระ พิสูจน์อักษร (บัดนี้ - 2 ธ.ค.54)
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครพนักงาน


 ตำแหน่ง พนักงานอิสระ พิสูจน์อักษร

 

 คุณสมบัติ

 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรืออื่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒ ธ.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี ๓ ชั้น ๓ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙, ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM