สํานักงานศาลยุติธรรม : SIAMHRM.COM

สํานักงานศาลยุติธรรม
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติ การ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 40 อัตรา

 เงินเดือน 9,140 - 9,690 บาท อัตราค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยา

 การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาล ยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.ojoc.go.th/exam   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM