ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์ : SIAMHRM.COM

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัตราเงินเดือน 9,140 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,140 บาท

 - อายุไม่เกิน 35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคม สงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 - สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (เว้นวันหยุดราชการ)

 เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นวันสมัครสอบ

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 - สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 หมายเหตุ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ไม่รับพิจารณาการสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นำเอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน

 - กรุณานำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองสำเนาด้วยตนเองในวันที่มาสมัคร

 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM