คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554) : SIAMHRM.COM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร

 - ผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตรา 11,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

 - ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรมชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตรา 8,340 บาท จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 หรือที่ www.eng.cmu.ac.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM