กรมพัฒนาที่ดิน รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554) : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาที่ดิน รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554)
 ด้วย กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
 เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำ นักงาน ก.พ.
 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำหนด

 2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 3.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์
 ตรวจสอบ รับรองทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 (2) ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตาม
 เป้าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 (3) ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ำชลประทาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงาน
 วิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
 (4) ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดทำโครงการสนับสนุน การผลิตของ
 เกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
 3.2 ด้านการบริการ
 (1) สาธิต แนะนำ ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
 นำความรู้ไปปฏิบัติ
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
 การเกษตร เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
 ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
 หน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
 ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถ
 สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. และ
 (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
 เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ทางธุรกิจเกษตร หรือสาขาวิชา
 อุตสาหกรรมเกษตร

 5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554
 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
 เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com
 เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
 (2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
 กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette
 เป็นต้น
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
 สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
 สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 5.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 5.1 (3)) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ภายใน
 เวลาทำการของธนาคาร
 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 เรียบร้อยแล้ว
 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
 (2) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จำนวน 30 บาท
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทั้งสิ้น
 5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
 เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ
 และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
 http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์
 http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรม
 พัฒนาที่ดิน” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A๔ เพื่อเก็บเป็นเอกสารการ
 สมัครสอบ

 6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
 อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
 เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
 6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
 ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ
 พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
 เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 6.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
 เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมา
 ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
 ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 และกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
 แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
 ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
 ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

 7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
 เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com
 เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน
 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่
 กำหนดไว้ในข้อ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจาก
 การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
 ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
 ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
 สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
 รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
 ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ณ ฝ่ายสรรหา
 และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทาง
 เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)”
 หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
 ราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” ในภายหลัง

 9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
 แว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้เป็นเกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 9.2 สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
 Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน
 โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
 ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
 สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
 ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น
 พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
 การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
 9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 9.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน
 อย่างละ 1 ฉบับ (ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 9.5 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
 ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และ
 ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า
 หลักฐานและเอกสารตั้งแต่ข้อ 9.1 ถึง 9.5 ให้นำใส่ซองสีน้ำตาล ขนาด A4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึก
 พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบ และชื่อ – ชื่อสกุล ที่หน้าซอง
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรอง
 แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 มาตรา 36 ข (2) คือ
 (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
 อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
 สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
 ขาดคุณสมบัติในสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ
 ทั้งสิ้น

 10. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค
 ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
 ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
 บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
 ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 12. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

 13. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
 ตำแหน่งอื่น
 กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 ซึ่งต้องการบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
 เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่าง
 สามารถนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้
 การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบ
 ครั้งนี้โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM