เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงาน (บัดนี้ - 2 กันยายน 2554) : SIAMHRM.COM

เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงาน (บัดนี้ - 2 กันยายน 2554)
เทศบาลตำบลมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2555

 สำนักงานปลัดเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ

 - วุฒิประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 2. คนงาน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 กองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป

 3. คนงาน ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป

 4. คนสวน ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวน มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM