มจพ. รับ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554) : SIAMHRM.COM

มจพ. รับ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 คุณสมบัติที่ใช้ในการรับสมัคร
 - ปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี และปริญญาโท ทางวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า

 เอกสารที่ใช้สมัคร
 - ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย /สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร
 พร้อมสำเนา 1 ชุด
 - ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 8116   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM