มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 - วุฒิปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 - วุฒิปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบ สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM