มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

 นิติกร
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 บุคลากร
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 นักวิชาการศึกษา
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่กรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 พนักงานห้องปฏิบัติการ
 - ปวช. ปวส. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า

 สมัครด้วยตนเอง 1-17 สิงหาคม 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM