มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2851
 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

 อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในสำนักหอสมุดกลาง
 2. ตรวจสภาพ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ตรวจสภาพ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงเครือข่ายภายในสำนักหอสมุดกลางให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 4. สนับสนุนการทำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งนำเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และจัดทำ CAI ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การศึกษาแก่บุคลากรและผู้ใช้ของสำนักหอสมุดกลาง
 7. ร่วมมือและประสานงานกับงาน/โครงการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-4002-3
 หรือโทร. 0-2649-5000 ต่อ 5382

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM