คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2554) : SIAMHRM.COM

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2554)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล รับสมัครพนักงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9

 จำนวน ๑ อัตรา


 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 - อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง
 - มีใบขับขี่รถยนต์
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและในวันหยุดทำการได้
 - มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์
 - สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๙ ก.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 โทร. ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๓, ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๕   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM