สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับพนักงาน (บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับพนักงาน (บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2554)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 1. สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ได้รับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาอุตสาหกรรมบริการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 1. สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ได้รับปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และทางภาษาต่างประเทศ

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 1. สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ได้รับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมบริการ สาขาบริหารธุรกิจ

 (หมายเหตุ) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่จุดรับสมัคร และต้องแต่งกายสุภาพ

 รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM