อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ : SIAMHRM.COM

อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทน 5,760 บาท

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย

 - ใบรับรองแพทย์ปริญญาบัตร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM