การไฟฟ้านครหลวง รับ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม : SIAMHRM.COM

การไฟฟ้านครหลวง รับ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุด้วยคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทาง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

 สมัครทาง Website การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่ 14 - 23 มิถุนายน 2554

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต ชั้น 16   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM