เปิดรับสมัคร นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัคร นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
 อัตราเงินเดือน : 7,670 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 19)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 19)
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลปกรรม ตามแบบฉบับศิลปะไทย ทดสอบความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบลวดลายต่างๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายปูนปั้น ภาพสลักต่างๆ งานประติมากรรมลอยตัว นูนสูง นูนต่ำ เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรายการเพื่อซ่อมแซม และ อนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
 (2) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไทย เช่น เจดีย์ วิหาร อุโบสถ มณฑป หอไตร เป็นต้น ทดสอบความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบ รวมทั้งการกำหนดรายการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน

 ทักษะ/สมรรถนะ : -


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM