กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล จำนวน 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล จำนวน 3 อัตรา


กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันปิดรับสมัคร
2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
2.4 มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารเหตุการณ์ระหว่าง
ประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร หนังสือ เว็บไซต์
2.5 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล ทักษะการแปล/เขียนบทความ และติดต่อประสานงาน
2.6 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี และพิมพ์ไทย/
อังกฤษ ได้คล่อง
2.7 มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
2.8 มีความสามารถอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการและบรรจุข้อมูลลงในเว็บไซต์ (Web Master / Web Admin)
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ฯลฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://sameaf.mfa.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM