กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 17 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 17 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานโยธา จำนวน 17 อัตรา ค่าตอบแทนตามวุฒิ ปวส. แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนกับวุฒิ ปวช.รายละเอียดดังนี้
1. สำนักทางหลวงที่ 10 จำนวน 4 อัตรา
2. แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 จำนวน 2 อัตรา
3. แขวงทางการกาญจนบุรี จำนวน 6 อัตรา
4. แขวงการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ที่ 2) จำนวน 3 อัตรา
5. แขวงการทางชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
6. แขวงการทางอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. หรือ ปวท.หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักทางหลวงที่ 10 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ 2 ฉบับ เป็นต้น
- หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- หนังสือสำคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบเป็นจำนวน 50 บาท   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM