รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 149 อัตรา - ก.อบต.ปราจีนบุรี : SIAMHRM.COM

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 149 อัตรา - ก.อบต.ปราจีนบุรี


ก.อบต.ปราจีนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 149 อัตรา

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2554 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันจำนวน 29 ตำแหน่ง 149 อัตรา (ผนวก ก.)
ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 1 รวม 55 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 10 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 7 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
5. ช่างโยธา 12 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา
6. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง
9. ช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
10. เจ้าหน้าที่การประปา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
11. ช่างสำรวจ
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 2 รวม 60 อัตรา
1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบไดไม่ต่ำกว่านี้ทำสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ
- วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 8 อัตรา
- วุฒิ ปวท.อนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ
- วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 8 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา
- วุฒิปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
7. นายช่างโยธา 15 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
8. เจ้าพนักงานการประปา 2 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล
9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4 อัตรา
- วุฒิปวท.หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
- วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 3 รวม 34 อัตรา
1. บุคลากร
- วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย
2. นิติกร 9 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
3. นักวิชาการศึกษา 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.ท.รับรอง
4. นักวิชาการเกษตร 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
5. วิศวกรโยธา 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมสำรวจ
6. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เศรษฐศาสตร์
7. นักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
9. นักพัฒนชุมชน
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ http://job.prachinbruilcal.go.th หรือ http://www.prachinburilocal.go.th
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระยะจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2554 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประกาศผลสอบในวันที่ 9 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 ในเวลาทำการของธนาคาร
5. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดการรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
6. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http://job.prachinburilocal.go.th หรือ http://www.prachinbruilocal.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหลังใหม่ ชั้น 3 ตำบลไม้เด็ด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2554
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 จำนวน 100 บาท สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว
หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน
- หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM