รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) : SIAMHRM.COM

รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (ฝสท.) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี
2. พนักงาน ประจำฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการสำหรับการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการสำหรับการทดสอบค่าความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาพืชสวน
3. พนักงาน ประจำกองกลาง (กกล.) 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรโยธา
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. พนักงาน ประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเภสัช
5. พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวัสดุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม เคมีฟิสิกส์
6. พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล (ทป.วก.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7. พนักงาน ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์
8. พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
9. พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
10. ลูกจ้างประจำ 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 ประจำกองกลาง (กกล.) 1 อัตรา
- วุฒิปวส.ด้านคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ 2 ประจำศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบริหาร
ขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี 35 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2577 9388, 0 2577 9389
เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM