จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน : SIAMHRM.COM

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์

 

 จำนวน
 ๒ อัตรา


 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี ทั้ง ๒ อัตรา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือพันธุศาสตร์ หรือครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ตำแหน่งที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การเตรียมสารเคมี และการปลูกพืช
 -ตำแหน่งที่ ๒ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์และความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัด pH ตู้อบ หรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม graphic เบื้องต้นได้


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ พ.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM