กรมเจ้าท่า รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

กรมเจ้าท่า รับพนักงาน


ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริการ
1.1 กะลาสี จำนวน 1 อัตรา
1.2 คนครัว จำนวน 1 อัตรา
1.3 สหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา
1.4 พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
1.5 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
1.6 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
1.7 เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
1.8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.2 นักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 3 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
3.1 วิทยาจารย์ (การสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงาน
ราชการ ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามผลการสอบนี้ จะต้องรับการจัดจ้างและรับค่าตอบแทน
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3.รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4.การรับสมัคร
4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263 ระหว่างวันที่ 2 - 18
พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา แสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง
ที่สมัครจำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ในกรณี ชื่อ – สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศ)
(6) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของรัฐ จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจาก
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงด้วย 1 ฉบับ ยกเว้นพนักงานราชการในสังกัด
กรมเจ้าท่า ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ เป็นผู้อนุญาต
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมสอบ และเงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
(1) กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตำแหน่งละ 50 บาท
(2) กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท
ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้ว กรมเจ้าท่าจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสอบคืนให้ และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมเจ้าท่าจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และทาง www.
md.go.th ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะกำหนดสมรรถนะที่ใช้ทดสอบตามความเหมาะสมของตำแหน่ง และจะ
ประกาศให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามข้อ 5 ในกรณีที่กำหนดให้มีการประเมิน
สมรรถนะ 2 ครั้ง ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป ดังนี้
ตัวอย่างสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ , ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ,
ความรู้ความสามารถทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ
3. สมรรถนะอื่นๆ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์, การประสานงาน, การสื่อสาร, การคิด
วิเคราะห์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สอบข้อเขียน / สัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามที่คณะกรรมการกำหนดและต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่
คณะกรรมการกำหนดการประเมินสมรรถนะ 2 ครั้ง ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนในวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากัน จะ
ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
และทาง www. md.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในชื่อตำแหน่งเดียวกัน หรือตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. สิทธิประโยชน์
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดทำสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ และตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างและเข้าปฏิบัติราชการตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด โดยมีระยะเวลาไม่
เกินกรอบอัตรากำลังที่ คพร. อนุมัติ (30 กันยายน 2555)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM