มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
จำนวน ๓ อัตรา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑
มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้
ปริญญาที่ใช้สมัคร
คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ.
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย

๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๑.๔
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๕
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
๑.๗
ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

๒.
วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำ
นักงานอธิการบดี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒)
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓.
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๓.๑
ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
๓.๒
ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
และใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓.๔
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓.๕
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

๔.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่
๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต
www.npru.ac.th

๕. วัน เวลา
ที่ทำการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก
ดังนี้
๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
๕.๒
ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ สัมภาษณ์ ๕๐
คะแนน

๖.
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖๐

๗.
ประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๔

๘.
วันรายงานตัว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๔


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM