สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554) : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554)


ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
จานวน ๑ อัตรา

- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาชีววิทยา
หรือเทียบเท่า
-
มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Histology และ
Anatomy
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมีและการเตรียมสารประกอบต่าง ๆ
-
มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
-
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น
Microsoft
Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-
ปฏิบัติงานที่งานพยาธิวิทยาเกี่ยวการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
-
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม
ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
-
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
-
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ ตึกดารงนิราดูร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๐๒๕ ต่อ
๑๕๑๕

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
-
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑
รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑
ฉบับ
- ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

๔.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
ณ บอร์ด ชั้น ๕
อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
http://www.nci.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน

๖.
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
-
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
-
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM