มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการภายนอกมหาวิทยาลัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการภายนอกมหาวิทยาลัย


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับโอนให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน ๑ อัตรา จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๓ ต้นสังกัดเดิมยินดีให้โอน
๑.๔ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๒. รายละเอียดของตาแหน่งที่รับโอน
ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา โดยที่หน่วยงานไม่ขัดข้อง

๔. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๕. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายเครื่องแบบราชการ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๕.๒ หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
๕.๓ ประวัติการทางานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕.๔ สาเนาปริญญาบัตรและรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ ๑ ชุด

๖. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และทดลองสอน

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกสาขาของการทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปยังผู้สมัครโดยตรง   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM